فیلم های مستند کرونا

فیلم مستند کرونا:‌ یک روز نوروزی

فیلم مستند کرونا:‌ یک روز نوروزی

فیلم های کروناکارگردان: محمد رضا حسین زاده
تهیه کنندگان: دفتر فیلمسازی کاخه وانجمن سینمای جوانان دفتر لاهیجان
حبیب زاده-عادلی
تصویربردار: محمد رضا حسین زاده
مشاهده فیلم
فیلم مستند کرونا:‌ ایران وطن من

فیلم مستند کرونا:‌ ایران وطن من

فیلم های کرونا
کارگردان: جواد یقموری
تهیه کننده: گروه مستند روایت فتح
فیلمنامه: مهدی امینی- جواد یقموری
تصویربردار: مهدی امینی- جواد یقموری
مشاهده فیلم
فیلم مستند کرونا:‌ کووید19

فیلم مستند کرونا:‌ کووید19

۱۹ اسفندماه:‌ ساعت ۱۸ الی ۱۹ بعدازظهرکارگردان: داریوش نوروزی زاده
تهیه کننده: داریوش نوروزی زاده
فیلمنامه: داریوش نوروزی زاده
تصویربردار: داریوش نوروزی زاده
مشاهده فیلم
فیلم مستند کرونا:‌ مدافعان

فیلم مستند کرونا:‌ مدافعان

فیلم های کرونا
کارگردان: فرهاد آیت اللهی
تهیه کننده: هانیا عسگری
فیلمنامه: فرهاد آیت اللهی
تصویربردار: فرهاد آیت اللهی
مشاهده فیلم
فیلم مستند کرونا:‌ همه برای هم

فیلم مستند کرونا:‌ همه برای هم

فیلم های کروناکارگردان: محمد رفیعی
تهیه کنندگان: امیرحسین میرصابری
گروه مستند روایت فتح
فیلمنامه: محمد رفیعی
تصویربردار: امیرحسین میرصابری
مشاهده فیلم
فیلم مستند کرونا:‌ مردان خط مقدم

فیلم مستند کرونا:‌ مردان خط مقدم

فیلم های کرونا
کارگردان: محمدمهدی بهرامی نژاد
تهیه کننده: گروه مستند روایت فتح
فیلمنامه: ابوذر هاشمی
تصویربردار: ابوذر هاشمی - امیر حسین میر صابری
مشاهده فیلم
فیلم مستند کرونا:‌ روح و ریحان

فیلم مستند کرونا:‌ روح و ریحان

فیلم های کرونا
کارگردان: مهدی امینی – جواد یقموری
تهیه کننده: گروه مستند روایت فتح
فیلمنامه: جواد یقموری- مهدی امینی
تصویربردار: جواد یقموری- مهدی امینی
مشاهده فیلم
فیلم مستند کرونا:‌ زندگی در کسوف

فیلم مستند کرونا:‌ زندگی در کسوف

فیلم های کرونا
کارگردان: محمد علی هاشم پور
تهیه کننده: محمدعلی هاشم پور
فیلمنامه: محمد علی هاشم پور
تصویربردار: محمد مقیم پور بیژنی - علیزاده - رضازاده
مشاهده فیلم
فیلم مستند کرونا:‌ حلقه دام بلا

فیلم مستند کرونا:‌ حلقه دام بلا

فیلم های کرونا

کارگردان: میلاد امینی موحد
تهیه کننده: میلاد امینی موحد
فیلمنامه: مرتضی جعفر زاده
تصویربردار: مهدی حزباوی
مشاهده فیلم
فیلم مستند کرونا:‌ پروانگی

فیلم مستند کرونا:‌ پروانگی

فیلم های کرونا
کارگردان: محمدجعفر باقری نیا
تهیه کننده: گروه مستند روایت فتح
فیلمنامه: محمد جعفر باقری نیا
تصویربردار: محمدباقری نیا- رضا علیقیان
مشاهده فیلم